1. Udział w grupie terapii zapobiegającej nawrotom i terapii pogłębionej jest dobrowolny.
 2. Udział w grupie terapii zapobiegającej nawrotom i terapii pogłębionej jest płatny. Kwotę 600 zł należy wpłacić z góry na konto bankowe: 22 1020 1879 0000 0502 0037 3530
 3. Terapeuta zobowiązuje się do przeprowadzenia 12- stu spotkań grupowych, dwa razy w miesiącu, w pierwszą i trzecia sobotę miesiąca.
 4. O zmianie terminu spotkania terapeuta zobowiązuje się poinformować klienta z miesięcznym wyprzedzeniem. Wyjątek stanowią zdarzenia losowe np. choroba terapeuty lub inne.
 5. Nieobecność klienta na grupie podlega pełnej opłacie. Nie ma możliwości odrobienia nieobecności w innym terminie.
 6. W przypadku dobrowolnej rezygnacji z udziału w grupie kosztów nie zwraca się.
 7. Obowiązuje całkowity zakaz nagrywania dźwięku i obrazu podczas trwania sesji/grupy.
 8. Terapeuta ma prawo wykluczyć klienta z udziału w grupie w przypadku:

- destrukcyjnego wpływu na terapeutyczny charakter grupy (podważanie wartości trzeźwienia, demotywowanie reszty klientów itp.)

- złamanie abstynencji bez gotowości do dalszej pracy nad trzeźwieniem

- agresji wobec terapeuty lub członków grupy

 

KLAUZULA INFORMACYJNA NA TEMAT PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem podanych danych osobowych jest Terapia Uzależnień „WANT” Waldemar Wantoch-Rekowski ul. Staszica 5a/8, 83-400 Kościerzyna.
 2. Twoja dane osobowe przetwarzane są zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (tzw. RODO).
 3. Twoje dane osobowe (imię, nazwisko, adres e-mail, nick, numer telefonu, PESEL i adres) będą przetwarzane, gdyż jest to konieczne do świadczenia Tobie Usług przez Terapia Uzależnień „WANT” Waldemar Wantoch-Rekowski ul. Staszica 5a/8, 83-400 Kościerzyna (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), a w zakresie danych podanych fakultatywnie (np.: adres e-mail) – podstawą prawną przetwarzania jest Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 4. Dane osobowe podawane są przez ich właściciela dobrowolnie w celu realizacji Usługi. Jednak Twoja odmowa podania danych w niniejszym formularzu wiąże się z odmową świadczenia Usług.
 5. Ponadto Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Terapia Uzależnień „WANT” Waldemar Wantoch-Rekowski ul. Staszica 5a/8, 83-400 Kościerzyna, którymi są: ustalenie dochodzenia lub obrona ewentualnych roszczeń oraz dokumentowanie działań prowadzonych w ramach świadczenia usług przez Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO).
 6. Masz prawo żądać od nas dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia danych.
 7. Masz prawo do wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją wobec przetwarzania Twoich danych w celu wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów (art. 6 ust. 1 lit f RODO).
 8. Przysługuje Ci skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-191 Warszawa)
 9. Z osobą odpowiedzialną za nadzór nad przetwarzaniem danych osobowych (inspektorem ochrony danych osobowych) możesz skontaktować się pod adresem e-mail wantterapia@gmail.com.

 

 

      ………………………………………………….

                                                                                                                                                                       Czytelny podpis i data

Call Now Button